موضوع: محورهای ذیل در خصوص مباحث کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و آب

1-توسعه پایدار در کشاورزی باتوجه به محدودیت تولید محصوالت کشاورزی درکشورهای در حال توسعه و تالش آنها برای دستیابی به بازار جهانی ، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابراین الزم است با نگرش جامع در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان عامل تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی، که کشورهای توسعه یافته به آن دست یافته اند و آن را در سر لوحه پیشرفت همه جانبه امور خود قرار داده اند، ضرورت دارد به این مفهوم عقالنی توجه کافی مبذول داشت، زیرا بخش کشاورزی در دامن طبیعت و با الهام از آن توسعه می یابد. توجه ویژه در احیاء، توسعه، حفاظت و بهره برداری صحیح و اصولی از منابع طبیعی موجب رشد و پیشرفت بخش کشاورزی می شود، در غیر اینصورت، تخریب و عدم حفاظت آن باعث نابودی بخش کشاورزی و عدم برنامه ریزی صحیح در آن خواهد شد و فقر و گرسنگی و وابستگی را به ارمغان خواهد آورد. تامین آب و مدیریت آبیاری تحت فشار، بازاریابی و قطع دست واسطه گران و سود جویان، کشت محصولت استراتژیک و جلوگیری از کشت بی رویه محصوالتی که منجر به افزایش آب مجازی می شوند، قبل از هرکشت بذری اول قرارداد با خریدار محصول، بعد کشت و فروش آن، موجب پایداری بخش کشاورزی خواهد شد.

2- محیط زیست زمینی که بستر آرامش انسانهاست و با طبیعت آرام و نمای دل انگیزش، در جهانی بی کران در حرکت منظم است و موجب پیدایش آب، حیات و گونه های بسیار متنوع گیاهی و جانوری گردیده، که در آن انسان برای برقراری نظم بر روی زمین و استفاده از نعمتهای الهی بعنوان خلیفه روی زمین از سوی پروردگار قرار داده شده است، اما انسانهای گمراه، مستبد، زیاده خواه و جاه طلب با فرار از مسئولیت آنرا درآستانه تحوالت و دگرگونی شگرفی قرار داده اند و به همین دلیل انقالب جهانی و فراگیر بر تمامی عرصه ها و زوایای حیات بشر چیره شده است، که گسلی ژرف میان گذشته و آینده جهان را ایجاد خواهد کرد و فقر و گرسنگی را به ارمغان خواهد آورد، و در این ارتباط سرزمین ایران متاثر از این تغییرات نخواهد بود.مدیریت منابع آب و حوزه های آبخیز، تصفیه پساب فاضلاب و جلوگیری آن در ورود به طبیعت، آمایش سرزمین و بهره برداری صحیح و اصولی در توسعه شهرها، تاسیسات صنعتی، آبخیزداری شهری، جنگلداری شهری، حفاظت و حمایت از جنگلها و حیات وحش موجب جلوگیر از چالشهای زیست محیطی و نهایتا منجر به از بین رفتن آلودگی های زیست محیطی خواهد شد.

3- مدیریت منابع آب و آبخیزداری حوضه های آبخیز خاصی از جهان قابل دسترس است و به دلیل محدودیت آن به اشکال و روش های مختلفی یافت می شود. امروزه با توسعه شهرها و سایر زیر ساخت ها و تغییردرکاربری های طبیعی به محیط های مصنوعی و دست ساخت، شاهد ایجاد محیط هائی با رفتارهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی متفاوت می باشیم ..حوضه های آبخیز کشور 164 میلیون هکتار شامل 6 ابر حوزه برابر با مساحت کل کشور می باشد که حدود 91 میلیون هکتار آن سیل خیز است. عدم توجه به وضعیت نابسامان آب کشور از یک سو و توقع بیش از حد در استحصال و تامین آب بدون انجام کارهای زیر بنایی از سوی دیگر، موجب ایجاد بحران آب و خشکسالی و نگرانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است. نزوالت آسمانی در ایران 400 تا 500 میلیارد متر مکعبت تخمین زده می شود که به علت گرمای فلات مرکزی می باشد. داشتن متولیان مختلف آب، عدم مدیریت صحیح و فقدان پوشش گیاهی نزدیک به 80 درصد آن تبخیر شده و فقط 80 تا 100 میلیارد متر مکعب آن به صورت آب های سطحی و زیر زمینی جاری می شود. مدیریت جامع در حوضه های آبخیز طبیعی، شهری و روستایی، بازیافت و مدیریت آب های سطحی آب شرب، بهداشتی، کشاورزی، صنعت و آب مورد نیاز دام و حیات وحش و فضای سبز را تامین می نماید و موجب جلوگیری فرسایش خاک، تقویت سفره های زیرزمینی و نیز احیاء وتوسعه جنگل ها، مراتع، چشمه ها، قنات ها و رودخانه ها می گردد، لذا اجرای پروژه های آبخیز کمک شایانی به مدیریت منابع آبی کشور خواهد کرد.

منبع: جناب آقای مهندس سیدحسین سید حسینی

چکیده مقاله محیط زیست

درباره ی نویسنده

hamid

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.